වර්තමාන අධිකරණයේ ස්වාධිනත්වය ඉහළයි - තලතා අතුකෝරළ
15,Aug 2018

තමන් අධිකරණ විෂය භාර ඇමතිවරිය වුව ද අධිකරණයේ නායකයා නොවන බව ගරු අධිකරණ ඇමතිනී තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය පවසා ඇත.

වැලි කුණාටුව ලාංකික කත බිලි ගනී
15,Aug 2018

කාන්තාර ප්‍රදේශවල මෙන්ම අරාබි කරයේ පවත්නා භයානක උවදුරක් ලෙස ‘‘වැලි කුණාටු’’ හැඳින්විය හැකි ය.